Privacy policy

In het kader van de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (GDPR), willen wij u informeren over de verwerkingen die de Sint-Paulusschool met de persoonsgegevens van de leerlingen en hun ouders of voogd uitvoeren.

Deze privacyverklaring geeft tevens een overzicht van beleidsmaatregelen die wij nemen om de privacy te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw Sint-Paulusschool, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. In de Sint-Paulusschool is er een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) aangeduid. Die is te contacteren via privacy@sintpaulus.eu. Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van de Sint-Paulusschool kan voor advies en ondersteuning terecht bij de 'data protection officer'(DPO) van de onderwijskoepel.

2. Verwerkingen

2.1. Verwerkingsdoeleinden

In de Sint-Paulusschool verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrecrutering
 • leerlingenadministratie
 • leerlingenbegeleiding
 • leerlingenevaluatie
 • public relations
 • toezicht op telecommunicatie
 • camerabewaking

2.2. Verwerkte leerlingengegevens

 • Om een leerling in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint-Paulusschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren)
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit)
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten)
 • privé-contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken,remediëring, rapporten, rapportcommentaren)
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding)
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatiebeslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s)
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht)
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden)
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3. Verwerkte oudergegevens

Om een leerling in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint-Paulusschool is het noodzakelijk dat de school de volgende gegevens verwerkt:

 • elementaire identificatiegegevens
 • gezinssamenstelling
 • privé-contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen)

2.4. Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van de leerlingengegevens
 • de Sint-Paulusschool ontvangt de administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren
 • het CLB is, voor de leerlingen die het begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • elke internaatsopvoeder die een leerling begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak

2.5. Verwerkers

In de Sint-Paulusschool worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Wis@

2.6. Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen. Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid in de Sint-Paulusschool kunt u opvragen via: privacy@sintpaulus.eu.

3. Rechten inzake privacy

3.1. Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@sintpaulus.eu. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be.

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een 'gerechtvaardigd belang' als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie
 • De in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie

3.3. Geautomatiseerde besluitvorming

In de Sint-Paulusschool worden leerlingen noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4. Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op de Sint-Paulusschool te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer[1];
 • gezondheidsgegevens[2];
 • afbeeldingen (voor public relations);
 • contactgegevens (voor direct marketing)

[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.